Nadzór BHP

Nadzór BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

Wyrażamy przekonanie, że poziom i jakość oferowanych przez nas usług zaspokoi potrzeby Państwa firmy i przyczyni się do pomyślnego jej rozwoju. Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami, ustalenia sposobu organizacji służby oraz wynagrodzenia za realizację umowy.

 

W ramach świadczenia stałych usług na rzez zakładów pracy, proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy,
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
ZADZWOŃ